Menu Close

Nuostatai

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu
Nr. T2-320

  Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja biudžetinės įstaigos Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

 1. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla, trumpasis pavadinimas – J. Kačinsko muzikos mokykla. Duomenys apie Mokyklą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190453866.
 2. Mokykla įsteigta Klaipėdos miesto darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto 1970 m. kovo 27 d.  sprendimu Nr. 108, kaip 2-oji vaikų muzikos mokykla. Klaipėdos miesto valdybos 1995 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 274 mokyklai suteiktas Lietuvos nacionalinės premijos laureato, Klaipėdos miesto garbės piliečio, kompozitoriaus ir pedagogo Jeronimo Kačinsko vardas.
 3. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
 4. Mokyklos savininkė – Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
 5. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
 6. Mokyklos buveinė – Statybininkų pr. 5, LT-94237 Klaipėda.
 7. Mokyklos grupė – formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
 8. Mokyklos pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo mokykla. Kita mokyklos paskirtis – formalųjį švietimą papildančio choreografinio ugdymo mokykla.
 9. Mokyklos mokymo kalba – lietuvių.
 10. Mokyklos mokymosi formos: grupinio ir pavienio.
 11. Mokykloje vykdomos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos.
 12. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius pažymėjimus.
 13. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu, savo atributiką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

 II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

14. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
15. Mokyklos veiklos rūšys:
15.1. pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
15.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
15.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
15.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
15.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
15.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:
15.3.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
15.3.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
15.3.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
15.3.4. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;
15.3.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
15.3.6. muzikos  instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
15.3.7. meninė kūryba, kodas 90.03;
15.3.8. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
15.3.9. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

16. Mokyklos veiklos tikslas – sistemiškai plėsti mokinio muzikines žinias, stiprinti jo gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti papildomas dalykines kompetencijas.
17. Mokyklos veiklos uždaviniai:
17.1. teikti mokiniams kokybišką ugdymą;
17.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;
17.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
17.4. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

18. Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla:
18.1. atsižvelgdama į Klaipėdos miesto savivaldybės ir Mokyklos bendruomenės, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
18.2. skatina mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja jų kultūrinę ir socialinę brandą;
18.3. teikia informacinę, psichologinę pedagoginę pagalbą, užtikrina ugdymą karjerai bei minimalios priežiūros priemones;
18.4.  organizuoja mokamas papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;
18.5.  sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalytis gerąja patirtimi;
18.6. draudžia Mokykloje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, riboja pašalinių asmenų patekimą į Mokyklą;
18.7. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
18.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

19. Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. MOKYKLOS TEISĖS ir pareigos

20. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:
20.1.   parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir būdus;
20.2.   kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius;
20.3.   bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.4.   vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
20.5.   stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
20.6. gauti paramą ir naudotis kitomis teisėmis, neprieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

21. Mokykla privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymo aplinką, švietimo programų vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės švietimą.

  IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Mokyklos veikla organizuojama pagal Mokyklos strateginį, metinį veiklos planus, patvirtintus Mokyklos direktoriaus teisės aktų nustatyta tvarka.
23. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai.
24. Direktorius:
24.1. organizuoja Mokyklos darbą, kad būtų įgyvendintas Mokyklos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos;
24.2. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
24.3. tvirtina Mokyklos struktūrą, nustato Mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, struktūrinių padalinių vedėjų veiklos sritis;
24.4.  skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
24.5. priima mokinius Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo sutartis;
24.6.  suderinęs su Mokyklos taryba tvirtina Mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato mokinių ir darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;
24.7. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
24.8. organizuoja Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą, išorinį vertinimą;
24.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
24.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
24.11. organizuoja pedagogų metodinę veiklą, atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
24.12. sudaro Mokyklos vardu sutartis;
24.13. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą;
24.14. valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;
24.15. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
24.16. kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos pastatų ar Mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis teisės aktų nustatyta tvarka;
24.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (kitais teisėtais mokinių atstovais), švietimo pagalbos, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
24.18.  atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
24.19. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams, struktūrinių padalinių vedėjams;
24.20.  vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

25. Mokyklos direktorius atsako už:
25.1. mokyklos veiklą ir jos rezultatus;
25.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Mokyklos nuostatų laikymąsi, tinkamą funkcijų atlikimą;
25.3. demokratinį Mokyklos valdymą, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, personalo kvalifikacijos tobulinimą, sveiką ir saugią Mokyklos aplinką;
25.4. asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
25.5. gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

26. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių vedėjai, kurie:
26.1.   dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;
26.2.   teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, nuostatų pakeitimų;
26.3.   tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

27. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba.
28. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis.
29. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas pirmininkas, kuris organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
30. Nutarimai priimami metodinės grupės posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Mokyklos direktoriaus įsakymu.
31. Metodinė grupė:
31.1. racionaliai derina mokytojų planavimą, mokinių pasiekimų vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;
31.2.  aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, mokytojų sukauptą patyrimą;
31.3.  tariasi dėl ugdymo planų rengimo principų ir tvarkos, ugdymo programų pasiūlos;
31.4. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi;
31.5.   dalyvauja vertinant mokinių pasiekimus;
31.6.   keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;
31.7.   analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;
31.8. teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

32. Metodinių grupių pirmininkus jungia metodinė taryba.
33. Metodinės tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu dvejiems metams metodinės tarybos pirmajame posėdyje.
34. Posėdžius šaukia metodinės tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.
35. Nutarimai priimami metodinės tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti forminami Mokyklos direktoriaus įsakymu.
36. Metodinės tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.
37. Metodinės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su metodinės tarybos nario pareigomis.
38. Metodinė taryba:
38.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;
38.2. koordinuoja Mokykloje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;
38.3. aptaria Mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
38.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;
38.5. vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

39. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
40. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja įstatymai.

 V. MOKYKLOS SAVIVALDA

41. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia Mokyklos mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, aptarnaujantį personalą, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.
42. Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų susirinkimas, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris aptarnaujančio personalo atstovus – visuotinis darbuotojų susirinkimas.
43. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininkas.
44. Tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.
45. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Į posėdžius gali būti kviečiami Mokyklos rėmėjai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.
46. Nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Mokyklos direktoriaus  įsakymu.
47. Tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.
48. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.

49. taryba:
49.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
49.2. pritaria Mokyklos strateginiam ir metiniam veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
49.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos struktūros tobulinimo;
49.4. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
49.5. teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;
49.6. svarsto Mokyklos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
49.7. deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Mokyklos direktorių, jo pavaduotojus;
49.8.   priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

50. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vadovai, visi Mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
51. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Sekretorius renkamas atviru balsavimu mokytojų tarybos posėdyje vieniems metams.
52. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Į posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.
53. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai tą dieną dirbančių mokytojų tarybos narių.
54. Nutarimai priimami mokytojų tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Mokyklos direktoriaus įsakymu.
55. Mokytojų taryba:
55.1. svarsto švietimo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
55.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
55.3. analizuoja mokinių ugdymo(si), sveikatos, prevencinės veiklos, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
55.4. deleguoja atstovus į Tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
55.5. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.

56. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų, tėvų ar kitų teisėtų mokinių atstovų) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

 VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

57. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
58. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ ir mokyklos veiklos priežiūra

 60. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo įstatymų ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
61. Mokyklos lėšos:
61.1.   Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
61.2.   pajamos už teikiamas paslaugas;
61.3.   fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
61.4.   kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

62. Mokyklos lėšos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rūpestingai, siekiant užtikrinti visuomenės interesų tenkinimą, maksimalią naudą visuomenei. Turtas tausojamas, nešvaistomas ir racionaliai tvarkomas. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
63. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
64. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
65. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Klaipėdos miesto savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka, prireikus pasitelkia išorinius vertintojus.

 VIII.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 66. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir informacija visuomenei apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
67. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija.
68. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos institucijos, Mokyklos direktoriaus ar tarybos iniciatyva.
69. Mokyklos buveinė keičiama, Mokyklos filialai steigiami ir jų veikla nutraukiama Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
70. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar vykdoma Mokyklos struktūros pertvarka teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Direktorius                                                                                                           Romualdas Garuckas