UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

PATVIRTINTA
                                                                                      Klaipėdos Jeronimo Kačinsko
muzikos mokyklos
                                                                                      direktoriaus 2020 m. kovo 25 d.
                                                                                      įsakymu Nr. V-19

KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS UGDYMO PROCESO  ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (toliau – Mokykla) nuotolinio ugdymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“.
 2. Šios taisyklės nustato, kaip muzikos Mokykloje yra organizuojamas mokymas nuotoliniu būdu karantino metu.
 3. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, Mokymo sutartys nekeičiamos.
 4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. nuotolinis mokymas – tai mokymo(si) būdas, kai besimokantysis nepalaiko betarpiško kontakto su mokytoju. Mokantis nuotoliniu būdu bendraujama ir bendradarbiaujama informacinių komunikacinių technologinių (toliau – IKT) priemonių pagalba virtualioje aplinkoje;

4.2. virtuali mokymo(si) aplinka – tai kompiuterių tinklais ir kitomis IKT sukurta informacinė ugdymo sistema naudojant virtualią mokymo(si) erdvę, kurioje patalpinta kiekvienos klasės ir grupės mokymo medžiaga.

II SKYRIUS

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Ugdymo procesas organizuojamas nuotoliniu būdu per telekomunikacijų kanalus – telefonu, internetiniu ryšiu – naudojant įvairias, daugeliui mokytojų ir mokinių prieinamas technines priemones – išmaniuosius telefonus, planšetes, asmeninius kompiuterius.
 2. Mokykla nuotoliniam mokymuisi naudojasi Google Classroom ir Zoom, mokymosi platforma ir kitais skaitmeniniais ištekliais (Skype, Messenger, Viber, uždarose Facebook grupėse ir kt.).
 3. Atsižvelgiant į mokytojo ir mokinių turimą techninę ir programinę įrangą, jiems prieinamus telekomunikacijų kanalus, jų IKT kompetencijos (kompiuterinio raštingumo) lygį, o taip pat mokinių amžių, kiekvienas mokytojas, laikydamasis šių Taisyklių, savo nuožiūra pasirenka priemones, padedančias organizuoti mokymą nuotoliniu būdu.
 4. Siekiant kiek įmanoma kokybiškesnio ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu, mokinių (ypač besimokančių pagal ankstyvąjį ir pradinio ugdymo programas) tėvų (globėjų) prašome aktyviai įsitraukti į nuotolinio mokymo procesą:

8.1. suteikti savo vaikams prieigą prie techninės ir programinės įrangos;

8.2. pagal galimybes apmokyti juos, kaip elgtis su šia įranga;

8.3. kontroliuoti nuotoliniu būdu gautų užduočių atlikimą.

 1. Atsižvelgiant į toliau išvardintus veiksnius:

9.1. karantino metu bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo procesą organizuoja taip pat nuotoliniu būdu, todėl mokiniai neįprastai daug laiko praleidžia naudodamiesi išmaniuoju telefonu, planšete ir(ar) asmeniniu kompiuteriu;

9.2. techninės įrangos prieinamumas mokinio šeimoje gali būti ribojamas dėl įvairių priežasčių;

9.3. mokinio tėvai (globėjai) dėl galimo didelio užimtumo skiria ribotą laiko kiekį įsitraukimui į nuotolinio mokymo procesą.

 1. Virtualios pamokos metu nei mokytojas, nei mokinys neturėtų užsiimti pašaline veikla, taip gerbdami pamokos laiką. Bendravimas virtualioje erdvėje turi būti mandagus, neįžeidžiantis.
 2. Laikas, kurį mokinys praleidžia naudodamasis aukščiau minėtomis techninėmis priemonėmis, ribojamas iki 25 min. per dieną vieno dalyko pamokai(-oms). Mokytojas turi organizuoti pamoką taip, kad sinchroninis ar asinchroninis bendravimas su mokiniu, užduočių atlikimas ir pateikimas kompiuteriu ar mobiliu įrenginiu neužimtų daugiau nei nurodyta laiko norma. Likusią pamokos dalį mokinys gali dirbti nesinaudodamas šiomis priemonėmis (savarankiškai grodamas instrumentu, atlikdamas užduotis raštu ir pan.).
 3. Individualios (instrumento) pamokos, organizuojamos nuotoliniu būdu, formatas:

12.1. rekomenduojamas sinchroninis (realiuoju laiku) bendravimas su mokiniu naudojant telefono ryšį, teksto žinutes ir(ar) interneto ryšio pagrindu veikiančias garso ir vaizdo telefonijos paslaugas (Skype, Messenger, Viber, Zoom ir kt. programinę įrangą, turinčią vaizdo konferencijų ar panašią galimybę);

12.2. siekiant minimizuoti laiką, kurį mokinys naudojasi techninėmis priemonėmis, galimas ir asinchroninis (nerealiuoju laiku) bendravimas su mokiniu, užduotis ir pastabas pateikiant el. paštu ar per ankstesniame punkte minėtą programinę įrangą (naudojantis jos galimybe perduoti įvairių formatų kompiuterinius failus);

12.3. bendraujant sinchroniškai, mokinio ir mokytojo nuotolinis bendravimas išlieka panašus kaip ir įprastoje individualioje pamokoje (kiek tai leidžia techninės galimybės);

12.4. bendraujant asinchroniškai, mokinys, įrašęs duotos užduoties atlikimą (pavyzdžiui, pagrotą, padainuotą muzikos kūrinį), garso ir(ar) vaizdo failus, o taip pat savo klausimus ir pastebėjimus siunčia mokytojui, o mokytojas – pastabas, užduotis, asmeninius garso ir(ar) vaizdo įrašus, metodinę literatūrą, interneto nuorodas ir pan.

 1. Grupinės (choro, solfedžio, dailės, šokio) pamokos, organizuojamos nuotoliniu būdu, formatas:

13.1. individualus mokytojo ir kiekvieno mokinio (kartu su tėveliais) darbas vykdomas pasitelkus „Facebook“ (Messenger), Skype, YouTube programas arba el. paštą.

13.2. bendraujant asinchroniškai su mokinių grupe, mokytojas siunčia mokiniams užduotis, metodinę literatūrą, interneto nuorodas, vaizdo, garso failus ir kt. medžiagą, taip pat atliktas užduotis lydinčius komentarus ir pastabas, o mokiniai – atliktas užduotis, klausimus ir pastebėjimus;

13.3. užduočių atlikimui gali būti pasitelktos ne tik tradicinės priemonės (dainavimas, solfedžiavimas, šokis), bet ir IKT (garso failų perklausa, vaizdo failų peržiūra, garso įrašymas pasitelkiant techninę ir programinę įrangą, užduočių atlikimas interneto naršyklėje ir pan.);

13.4. mokytojas nustato užduočių atlikimo terminą, kurio nesilaikymas prilygtų neatliktai užduočiai su iš to išplaukiančiomis pasekmėmis;

13.5. asinchroniniam bendravimui su mokiniais mokytojas pasirenka pastovias savaitės dienas, siekdamas minimaliai nukrypti nuo galiojančio pamokų tvarkaraščio ir atsižvelgdamas į dėl paskelbto karantino pakitusią mokinių dienotvarkę;

13.6. kitu darbo laiku mokytojas turi ruoštis nuotolinėms pamokoms, atsakyti į mokinių ir jų tėvų (globėjų) klausimus (telefonu, el. paštu, per interneto ryšio pagrindu veikiančias garso ir vaizdo telefonijos paslaugas);

13.7. mokytojas gali organizuoti sinchroniniu bendravimu grįstą individualią ar grupinę pamoką iš anksto su mokiniu/-iais ir jo/jų tėvais (globėjais) suderintu laiku naudodamas telefono ryšį, teksto žinutes ir(ar) interneto ryšio pagrindu veikiančias garso ir vaizdo telefonijos paslaugas (Skype, Messenger, Viber, Zoom ir kt. programinę įrangą, turinčią vaizdo konferencijų ar panašią galimybę) ir neviršydamas laiko, skirto mokiniui naudotis techninėmis priemonėmis per dieną vieno dalyko pamokai(-oms).

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Organizuodami mokymo procesą nuotoliniu būdu, mokytojai laikosi konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
 2. Mokytojo pamoka, tai autorinis kūrinys, kuris negali būti platinamas be mokinių tėvelių (globėjų) ir mokytojo sutikimo.
 3. Mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai su šiomis Taisyklėmis supažindinami Mokyklos elektroniniame tinklapyje www.jkacinskas.lt
 4. Mokinių lankomumo ir mokymosi apskaita tvarkoma dienyne (fiksuojamas pamokos turinys, lankomumas, vertinimas).
 5. Tėvų (globėjų) informavimas organizuojamas Mokyklos elektroniniame tinklapyje www.jkacinskas.lt.
 6. Taisyklės įsigalioja 2020 m. kovo 30 d. ir galioja iki tol, kol baigsis Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtas karantinas.

 

_______________________